Nyheter Husbil.se

Hyra & hyreskontrakt av husbil

Emelie Johansson 2014-08-04

Att investera i en Husbil kan bli en relativt kostsam affär och därför är det viktigt att du som funderar på att genomföra ett köp av Husbil först provkör eller hyr husbilen. Det kan även vara bra att surfa runt lite på internet, läsa på olika forum och ser vad andra har för erfarenheter.

Fördelarna med att hyra en husbil är många. Först och främst är det väldigt roligt att ha en husbil, du får en enorm frihet genom att färdas fram på vägen och bo under ett och samma tak.

En annan fördel med att hyra är att du får bra med ?kött på benen? kring hur stort fordon du är i behov av. På så sätt kan du bo in dig under en vecka eller två, samla dina erfarenheter och skriva ner hur du upplevt vistelsen. Du kan även skriva ner och anteckna om du saknat något i husbilen, idag är marknaden otroligt innovativ och det finns möjligheter att utrusta sin Husbil både funktionellt och modernt!

Det finns olika typer av sidor på internet där du kan hyra en husbil. På https://www.husbil.se/hyra/ kan du se en komplett lista över olika återförsäljare som hyr ut mobila fordon runt om i Sverige.

På sidan http://www.husbilsresor.se/content/view/237/93/lang,swedish/ kan du även se uthyrare utomlands på olika platser runt om i Europa.

Vem får köra en Husbil?

Det beror helt på Husbilens totalvikt. Med totalvikt avses hur mycket Husbilen väger när den är fullastad. En husbil med en totalvikt på max 3,5 ton får du idag köra med ett vanligt B-körkort. Detta gäller både i Sverige och inom Europa.

Skulle husbilen väga mer än 3,5 ton räknas detta som tung lastbil (upp till 60 ton), och då behöver du ha ett körkort med C-behörighet.

Det kan även förekomma andra bestämmelser om du väljer att hyra av ett företag. De allra flesta företag brukar ha färdigskrivna avtal och då kan det hända att företaget satt en åldersgräns eller något annat som uthyrningspolicy, exempelvis att du ska ha haft körkort i minst ett år.

Vad innebär ett hyresavtal av Husbil?

När du ska hyra en Husbil behöver du skriva under ett hyresavtal. Detta hyresavtal fungerar lite som ett skydd för båda parter och innehåller en rad olika uppgifter om allt från föremålet som skall hyras till vad som ingår i hyrespriset, vem som hyr och hur man går till väga om skador skulle uppkomma.

Vad innebär en depositionskostnad?

Normalt sett så brukar de återförsäljare eller fordonsbolag som hyr ut Husbilar ha ett färdigt hyresavtal där man bland annat skriver upp en depositionskostnad. Det förekommer även att företag som hyr ut Husbilar kallar depositionsavgiften för en ?bokningsavgift?. Detta innebär att hyresmannen vid hyra deponerar en deposition som erlägges vid avhämtning av fordonet. Du betalar alltså en viss summa i förebyggande syfte ifall att du skulle repa eller skada bilen. Denna summa får du sedan tillbaka när hyrestiden löpt ut. Det gäller att du lämnar tillbaka fordonet i samma skick som det var när du började hyra det. Depositionen återbetalas under förutsättning att fordonet och annan tillhörande utrustning avlämnas utan nytillkomna skador i oskadat skick utöver normalt slitage.

Vad bör stå med i avtalet?

För att reda ut detta tog vi oss en titt på detta http://www.media.goteborgshusbilar.se/2012/05/Totala-hyresvillkor-husbilen120710.pdf Allmänna Hyresvillkor som gäller för personbilar och lätta lastbilar (exempelvis Husbilar) som väger upp till 3,5 ton.

Följande bör stå med i hyresavtalet: (obs, nedanstående text är delvis en förklaring av en formell text, klicka på ovanstående länk för att läsa originalet med den formella texten).


 • Fordonets Användning

Fordonets användning centrerar kring 3 frågor. Vem får använda bilen? Vad får den användas till? Vart får den användas? Hur får den användas? Vem är ansvarig vid användning? Likt väl som detta bör framgå så bör det även framgå vad som gäller till följd kring användningsområdet.

Alltså, om det står att du som hyr har rätt att låna ut bilen till övriga familjemedlemmar med giltig körbehörighet samt ålder så skall det även stå vilka följder du som ansvarar av användningen kan få.

Här ska det tydligt framgå vem som har rätt att använda fordonet och vem som får bestämma över vem som kör. I vanliga fall brukar detta vara den som står som innehavare på kontraktet. Det ska även stå om det krävs ett muntligt eller skriftligt godkännande av hyresmannen kring vem som får använda fordonet samt följder av överträdelser.

 • Hyra och dröjsmål med betalning

Det ska tydligt stå hur mycket hyresavgiften för Husbilen är. Hyran för fordonet anges på första sidan av avtalet och det är hyresmannen som ansvarar för att hyran erläggs. Om hyreskostnaden ska erläggas av någon annan så har ändå hyresmannen själva huvudansvaret genom sin underskrift för att nämnda hyreskostnad erläggs.

Det ska även framgå vilka rättigheter den som hyr ut fordonet har. Till exempel förskott på hyran,depositioner och bokningsavgifter.

Det ska också framgå tydligt vad som ingår och inte i kostnaderna. Om bilen var fulltankad när du började hyra den och uthyraren begärt att du ska lämna tillbaka fordonet i samma skick, ja då bör du se till att den har full tank innan du lämnar tillbaka den. Annars kan man i värsta fall få betala en avgift.

Om någonting som påverkar prissättningen kring hyran skulle ändras drastiskt, exempelvis lagar som reglerar hyresavgifter eller liknande så ger uthyraren rätt att kompensera sig genom att debitera hyresmannen en avgift per hyra och/ eller hyresdag.

Det bör även stå vilka följder som uppkommer om hyresmannen inte betalar hyran på förfallodagen. I vanliga fall utgår dröjsmålsränta, där efter påminnelseavgift.

 • Försenad eller utebliven leverans

Det ska tydligt stå i kontraktet vilken tidsperiod du och uthyraren kommit överens om. Den som hyrt ut fordonet ska lämna ut nycklar i bestämd tid, men samma sak gäller även när uthyraren ska tillhandahålla fordonet. Skulle det visa sig att uthyraren inte kan uppfylla detta så är hyresmannen berättigad till nedsättning av hyran som svarar mot dröjsmålet, eller om dröjsmålet är av väsentlig betydelse för honom, häva avtalet. Hyresmannen är därutöver berättigad till ersättning för den styrkta skada som han orsakats till följds av dröjsmålet.

Här ska det också stå om hyresmannen har rätt att häva avtalet och om så inte skulle vara fallet ska det finns någon form av kompensation omskriven, som till exempel att uthyraren kan förse hyresmannen med ett annat godtagbart fordon.

Här ska det även stå vad som krävs för att uthyraren ska gå fri från ersättningsansvar om denne kan visa att dröjsmålet beror på omständigheter utanför hans kontroll. Det skall även stå tydligt om någon ersättning utgår eller ej för förlust i näringsverksamhet.

 • Fordonets skötsel

Här ska man tydligt kunna läsa vem som ansvarar för att fordonet vårdas väl och vem som skall se till att det bibehålls i funktionsdugligt sam lagenligt skick.

Gäller regler för hur lång körsträcka fordonet får användas ska detta också stå med i kontraktet. Uthyraren skall upplysa om serviceinspektioner som ska stå i serviceboken och även upplysa om vid vilken mätareställning sådan serviceinspektion skall ske. Det ska även stå vem som skall betala för serviceinspektionen och om det är du som hyr fordonet bör det även framgå om du har rätt till ersättning.

Det ska även tydligt stå om uthyraren har rätt att besiktiga fordonet eller inte under hyrestiden. Där ska det även stå vilka skäliga grunder som ligger till grund för en sådan besiktning.

 • Åtgärder vid fel, skada eller stöld

Här bör det tydligt framgå vilka skyldigheter och rättigheter du har om något fel eller någon skada skulle uppstå med fordonet, även stölder.

Det ska finnas tydliga hänvisningar som berättar hur du ska gå till väga och vilka åtgärder som skall vidtags. Det ska även stå om hyresmannen har rätt att utföra reparationer på fordonet utan att underrätta dig som hyr eller inte. I detta avtal vi utgått från kan citeras ?Hyresmannen får dock utan att underrätta uthyraren låta utföra reparation som är nödvändig för fordonets framförande om kostnaden inte överstiger SEK 1.250:- inkl moms?.

Det ska även tydligt framgå vem som skall stå för reparationskostnader samt om denna kostnad skall ersättas av uthyraren eller ej, beroende på hur skadan uppkommit. Det skall även stå med att hyresmannen ska kunna stryka sina egna utlägg med kvitto.

Vad gäller försäkringsfall så ska det finnas tydliga anvisningar om vad som gäller kring anmälan till försäkringsbolag samt vilka övriga åtgärder som krävs.

 • Uthyrarens ansvar vid driftstopp eller skada

Här ska det finnas tydliga uppgifter kring uthyrarens ansvar för att fordonet är i funktionsdugligt och lagenligt skick. Det ska framgå att hyresmannen är berättigad till ersättning av hyran om fordonet inte skulle vara funktionsdugligt. Det ska även stå om detta ger den som hyr rätt att häva avtalet eller inte, om ja ska det finnas tydliga grunder till varför avtalet har rätt att hävas.

Det ska även framgå om hyresmannen har rätt till ersättning för den skada som denna drabbats av på grund av att fordonet inte varit funktionsdugligt.

 • Hyresmannens ansvar vid överträdelser av trafik- och parkeringsbestämmelser

Här ska det finnas nedskrivet vilket ansvar hyresmannen har gentemot uthyraren för ekonomiska påföljder på gryns av överträdelser av trafik- och parkeringsbestämmelser. Detta är viktigt att ha med då det kan drabba uthyraren i egenskap av fordonets ägare. Detta skall dock inte gälla om överträdelsen orsakats av sådana bristfälligheter på fordonet som hyresmannen varken känt till en borde känna till.

Under ämnen ska de också stå vilka påföljder som väntar om hyresmannen inte betalar eventuella böter i rätt tid och vem som ansvara för att böterna betalas samt eventuella debiteringskostnader.

 • Hyresmannens ansvar och ersättningsskylldighet vid skada på eller förlust av fordonet

Hyresmannen skall betala ersättning till uthyraren för skador enligt följande:

-Vagnskada -Trafiksjälvrisk

-Stöld

-Stöld med nyckel

-Brandskada

-Glasskada

-Bärgning/räddning

Kostnaden som hyresmannen ska betala varierar och prisbeloppet bestämt varje år av svenska regeringen. Det ska även stå om hyresmannen har rätt att få reducering för skadekostnader.

 • Begränsning av skada

?Det åligger såväl i hyresmannen som uthyres att vida skäliga åtgärder för att begränsa sin skada. Försummar han det får han själv bära en motsvarande del av förlusten?

 • Återlämnande

Här ska det stå vad som gäller när du lämnar tillbaka fordonet. Det ska tydligt stå vilken tid och plats fordonet skall lämnas eller hämtas upp. Det bör även stå om hyresmannen har rätt att återlämna fordonet före utgången av den överenskomna hyrestiden.

Det bör också stå i vilket skick fordonet skall återlämnas, vanligast brukar det stå i samma skick som vid avhämtningen, och då räknas inte normalt ?småslitage?. Det bör även stå att uthyraren och hyresmannen om möjligt skall besiktiga fordonet gemensamt för bedömning av dess skick.

Det bör även stå vilka påföljder hyresmannen kan få om inte fordonet lämnas enligt avtalet. Det ska stå med eventuella skyldighetskostnader som hyresmannen är skyldig att betala vid försening, exempelvis en extra hyra.

 • Uthyrarens hävningsrätt mm

Ibland uppstår situationen där man måste häva avtalet. I detta avtal står följande kring hävningsrätt;

Uthyraren har rätt att häva avtalet om

a. hyresmannen inte fullgör sina betalningsåtaganden gentemot uthyraren och inte betalar inom skälig tid efter det att uthyraren påmint honom om detta

b. fordonet utsätts för onormal körning eller vansköts så att betydande risk för värdeminskning föreligger

c. hyresmannen i övrigt åsidosätter bestämmelse i detta avtal, vars iakttagande är av väsentlig betydelse för uthyraren.

Längst ner i kontraktet skall det stå att samtliga parter är införstådda, har läst igenom och godkänt hyresvillkoren före bokning.

Vad ska jag tänka på innan jag skriver under avtalet?

Läs ALLTID igenom avtalet innan du skriver under det. Är du osäker på något i avtalet kan du ha med dig en jurist. Tänk också på att alltid ta en kopia på underskrivet avtal.

Fler nyheter

Mest lästa

Tack för din prenumeration!

Du har nu valt att prenumerera på vårt nyhetsbrev.